Strefa samorządu | Jak zaprosić Rodaka?

Gmina ma kilka możliwości zaproszenia Polaków ze Wschodu.

Podjęcie programowej uchwały (nie obowiązkowe)
Uchwała dla rodziny nie określonej imiennie
Uchwała dla rodziny określonej imiennie

Baza RODAK

System informatyczny, prowadzony przez MSWiA, który powstał w 2001 roku po wejściu w życie ustawy o repatriacji. Skupia zaproszenia gmin, oferowane warunki do osiedlenia się oraz dane o osobach polskiego pochodzenia, które złożyły wnioski o wydanie wizy w celu repatriacji, lecz nie mają zapewnionego miejsca pracy i zamieszkania w Polsce, dlatego otrzymały od konsula przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

 

Podjęcie "programowej" uchwały o zobowiązaniu się do zapewnienia warunków repatriantom

Niektóre gminy w Polsce od lat prowadzą swój "program repatriacji" i przyjmują kilka rodzin repatriantów rocznie. Na przykład, Warszawa ściąga 10 rodzin, Wrocław i Poznań 5, a Gdańsk 2 rodziny. Rada gminy może podjąć przedmiotową uchwałę, w której zobowiązuje się stworzyć warunki do osiedlenia się rocznie N rodzinom polskiego pochodzenia repatriowanym do Polski przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz zapewnić na przykład:

 • przewóz do miejsca osiedlenia z miejsca przyjazdu lub przylotu do Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów komunalnych na czas nieokreślony;

 • udzielenie pomocy w znalezieniu pracy;

 • miejsce w żłobku i/lub przedszkolu dla dziecka repatrianta;

 • udzielenie pomocy w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkania;

 • udzielenie wsparcia socjalnego (przydzielenie osoby wspierającej, zasiłek na bieżące utrzymanie);

 • pokrycie kosztów tłumaczenia aktów niezbędnych do sporządzenia polskich aktów stanu cywilnego;

 • pokrycie kosztów przeniesienia zagranicznych aktów do polskich rejestrów stanu cywilnego.

Uchwała ta jest bardzo pomocna przy procedowaniu kolejnych zaproszeń dla repatriantów. Podjęcie takiej uchwały nie jest obowiązkowe, a powzięte zobowiązania mogą zarówno ograniczać się do przepisów ustawy o repatriacji, jak i wychodzić poza ich ramy.

 

Podjęcie jednorazowej uchwały o zobowiązaniu się do zapewnienia warunków rodzinie repatriantów

Taka uchwała może być podjęta w sytuacji, kiedy gmina postanawia sprowadzić pojedynczą rodzinę repatriantów nieokreśloną imiennie, lub nawet kilka takich rodzin. Zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 55 m.kw powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m.kw na terenie danego powiatu, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Pod warunkiem oczywiście, iż rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się:

 • do zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata, w tym

 • do zapewnienia lokalu mieszkalnego nie określonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i

 • do zawarcia na czas nieokreślony umowy, nadającej mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Celem dotacji jest dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terenie repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.

Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do wojewody, a przy jej udzielaniu bierze się pod uwagę wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego. 

Następny krok przekazanie uchwały wraz z ankietą, zawierającą informacje o gminie i jej możliwościach za pośrednictwem wojewody do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wtedy gmina jest rejestrowana w bazie RODAK, a urzędnicy Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA dokonują wyboru odpowiedniej rodziny lub osoby do gminy.

Jeżeli rodzina godzi się na oferowane przez gminę warunki, gmina wysyła zaproszenie oraz podpisuje wspomniane wyżej porozumienie z wojewodą, które umożliwi otrzymanie przez gminę dotacji.

 

Podjęcie jednorazowej uchwały na wniosek kandydata na repatrianta

Wielu Polaków ze Wschodu wysyła do polskich samorządów prośby o stworzenie warunków do osiedlenia się w gminie. W przypadku pozytywnego zaopiniowania takiego wniosku rada gminy może podjąć uchwałę o sprowadzeniu rodziny określonej imiennie. Zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45 m.kw powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m.kw na terenie danego powiatu, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Oczywiście pod warunkiem, że rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się:

 • do zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata, w tym

 • do zapewnienia lokalu mieszkalnego określonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i

 • do zawarcia na czas nieokreślony umowy, nadającej mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Celem dotacji jest dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terenie repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.

Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do wojewody, a przy jej udzielaniu bierze się pod uwagę wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego. 

Następny krok – przekazanie zaproszenia wraz z uchwałą do konsulatu za pośrednictwem wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do uchwały należy dołączyć ankietę, zawierającą informacje o gminie i jej możliwościach. Gmina zaś podpisuje wspomniane wyżej porozumienie z wojewodą, które umożliwi otrzymanie przez gminę dotacji.

© 2018-2020 by Dziennik Repatrianta.

Proudly created with Wix.com

 • Twitter - Grey Koło
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now